11. redna seja Občinskega sveta Občine Ruše

V ponedeljek, 28. septembra 2020, je potekala 11. seja Občinskega sveta Občine Ruše.

 

Občinski svet JE OBRAVNAVAL IN SPREJEL:

-      Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gramoznico v Bezeni,

-      Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Javnega zavoda Center za mlade Ruše v drugi obravnavi,

-      Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ruše za leto 2020 po hitrem postopku,

-      Soglasje k predlaganim odpisom kratkoročnih terjatev do kupcev v državi v skupnem znesku 2.968,67 evrov,

-      Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora (EUP) Ru04 v naselju Smolnik v prvi obravnavi,

-      Sklep o potrditvi investicijskega programa za investicijo »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave – Občina Ruše«,

-      Poslovnik o delu Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Občine Ruše.

 

Občinski svet JE OBRAVNAVAL, VENDAR NI SPREJEL:

-      Sklepa o določitvi cene programov javnega vrtca v Občini Ruše,

-      Uskladitve cen komunalnih in drugih storitev v letu 2020 (grobnina za najem grobov).

 

Nesprejetje teh gradiv bo imelo negativne posledice za proračun Občine Ruše in posledično za naše občane. Zaradi nesprejetja cene grobnin in cene zakupa žarnih niš, ki je ena izmed najnižjih v primerjavi z okoliškimi občinami, teh zaenkrat ne bo možno zakupiti in pokopi v žarnem zidu do nadaljnjega ne bodo možni.

 

Prav tako ni bil potrjen sklep o določitvi cene javnega vrtca. S proračunom 2020 namenjamo za program javnega vrtca 850.130 EUR. Zaradi nesprejetja  tega sklepa, se bo, za zagotavljanje primernega standarda, iz proračuna Občine Ruše namenilo še dodatnih cca 10 %  sredstev ter za toliko zmanjšal investicijski potencial občine.

 

Občinski svet SE JE SEZNANIL s:

-      trendi varnostnih pojavov v letu 2019 na območju Občine Ruše,

-      pisno informacijo o izvajanju sanacije Javnega zavoda Center za mlade Ruše,

-      Poročilom o notranji reviziji za leto 2019 Občine Ruše,

-      Poročilom o notranji reviziji za leto 2019 Javnega zavoda Center za mlade Ruše,

-      predstavitvijo ponudnika za prijavo na javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše.

 

Na seji so bili obravnavani in sprejeti tudi:

-      odstop Irene Fajt Šloser kot članice in Marka Ozima kot člana Krajevnega odbora Ruše,

-      imenovanje Blaža Kreuha in Vekoslava Štermana za nadomestna člana Krajevnega odbora Ruše,

-      odstop Gordane Kramberger kot članice Krajevnega odbora Bistrica ob Dravi,

-      imenovanje Dejana Zavca za nadomestnega člana Krajevnega odbora Bistrica ob Dravi,

-      odstop Dunje Šulc kot članice Odbora za družbene dejavnosti,

-      imenovanje Aleksandra Brunčka za nadomestnega člana Odbora za družbene dejavnosti.

 

Obravnavana gradiva so dostopna na spletni strani Občine Ruše.