8. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE RUŠE

Na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Ruše, ki je potekala 3. februarja 2020, je bil kot najbolj pomembno gradivo v drugem branju sprejet Odlok o proračunu Občine Ruše za leto 2020. Letošnji proračun na prihodkovni strani znaša 7.276.517,49 evrov in predvideva za približno 2.700.000,00 evrov investicij. Ob sprejetju proračuna je bil sprejet tudi Letni program prodaje finančnega premoženja, Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem in Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest.

 

Obravnavana so bila še naslednja pomembnejša gradiva:

‒      Uskladitev cen komunalnih in drugih storitev v letu 2020 (ravnanje s komunalnimi odpadki) - Občinski svet Občine Ruše se je seznanil z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2020 in na njegovi osnovi sprejel sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Ruše.

‒      Letni program športa v Občini Ruše za leto 2020 – občinski svet je gradivo sprejel.

‒      Predstavitev Idejne zasnove Ureditev Trga vstaje v Rušah – občinski svet se je seznanil z gradivom.

‒      VIS Ruše - Vizija in strategija razvoja občine na podlagi vrednot prebivalcev 2020 – 2030 - občinski svet je potrdil projekt »VIS Ruše« kot orodje, s katerim bo občina izvajala strategijo razvoja s ciljem uresničitve vizije, ki temelji na vrednotah prebivalcev.

‒      Poročilo o notranji reviziji Občine Ruše za leto 2018 – občinski svet se je seznanil z gradivom in s sklepom naložil županji ter občinski upravi, da sproži postopke ugotavljanja odgovornosti zoper osebe odgovorne za ugotovljene nepravilnosti v poročilu o notranji reviziji ter poroča občinskemu svetu o izvedenih ukrepih.

‒      Program dela Občinskega sveta Občine Ruše za leto 2020 – občinski svet je gradivo sprejel.

 

Obravnavana gradiva so dostopna na spletni strani Občine Ruše https://ruse.si/za-obcane/politika/seje-obcinskega-sveta/ .