Aleksander Brunčko nov svetnik občinskega sveta

Sprejet je bil predlog novega statuta občine v prvem branju, ki se mora prilagoditi obstoječi zakonodaji, prav tako predlog novega poslovnika občinskega sveta.

Občinski svet je na današnji 19. redni seji potrdil mandat Aleksandru Brunčku (SDS) iz Loga, ki je zamenjal Jerneja Brgleza. (Jernej Brglez je 3.1.2018 odstopil, Marina Šavora pa ni sprejela mandata).

Sprejet je bil predlog novega statuta občine v prvem branju, ki se mora prilagoditi obstoječi zakonodaji, prav tako predlog novega poslovnika občinskega sveta.

Dopolnil se je letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, s katerim lahko občina prisotopi k nakupu parcele iz stečaja ob objektu bivše gostilne Mulej, katerega je občina že kupila. S tem bi se objekt s okoliškim zemljiščem prodal ponudniku primernih storitev v centru Ruš.

Sprejet je bil tudi letni program športa, obravnavano poročilo urednika Ruških novic, kjer so svetniki predlagali, da bi bilo več novic iz dogodkov v občini.

Nadzorni odbor je predstavil poročilo o delu, izpostavil povišanje sredstev občine za oskrbovance v domovih za starejše oz. nejasnosti plačila vrste storitve in izostanek poročil predvsem športnih društev.

 

Župan Uroš Razpet je seznanil svetnike o predlogu, da se stara telovadnica v ruški osnovni šoli nameni za borilne športe ter ustrezno opremi, čemu vodstvo osnovne šole nasprotuje.

Zahvalil se je svetnikom za podporo postavitvi drsališča, ki je predvsem otrokom ponudilo ustrezno vsebine v zimskem času in pokazalo, da je takšen objekt v kraju potreben tudi v naprej.

Trgovska družba Hofer je kupila zemljišče nasproti Hotela Veter, kjer bo zgradila objekt za svojo trgovino in drogerijo DM.

Pričela se je gradnja kolesarske poti, kjer se urejajo parcelne meje s lasniki mejnih parcel in pridobiva gradbeno dovoljenje za premostitvene objekte. Pripravlja se dokumentacija za obnovo Doma kulture in mrliške vežice, v kateri se bo predvsem ustrezno uredil prostor za svojce.

Občina nasprotuje selitvi Upravne enote iz centra mesta v objekt ob Hotelu Veter, katerega je Ministrstvo za javno upravo pred kratkim kupilo.

S Skladom kmetijskih zemljišč RS se dogovarja o pridobitvi parcel na katerih je Letni oder, katerih lastnik je v večini še vedno sklad ter namembnosti bivše sušilnice hmelja.

Župan je na koncu seje vsem svetnikom in občanom čestital za nagrado Zlati kamen za vzhodno Slovenijo, s katero se je prepoznalo dobro delo celotne občine.

Gradivo seje je dostopno na spletni strani občine ruse.si/za-obcane/politika/seje-obcinskega-sveta/