Izjava za javnost - 1. dopisna seja OSOR

Izid glasovanja o razrešitvi direktorja in o imenovanju v.d. direktorja CEZAM-a

Županja Občine Ruše je sklicala 1. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Ruše, ki je potekala od 21. 2. 2020, od 14. ure, do 24. 2. 2020, do 14. ure, z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

1. Razrešitev direktorja Javnega zavoda Center za mlade Ruše

2. Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Center za mlade Ruše

Dopisna seja je bila sklicana na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ruše, ker ne gre za odločanje o proračunu in zaključnem računu občine, o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve ter o zadevah, iz katerih izhajajo finančne obveznosti občine. Dopisna seja je bila sklicana zaradi nujnosti imenovanja novega vršilca dolžnosti ter nujnega pričetka sanacije poslovanja javnega zavoda, kar pod trenutnim vodstvom ni možno.

Gradivo, ki je razlog za predlagano razrešitev direktorja Javnega zavoda Centra za mlade Ruše, je bilo že obravnavano na preteklih sejah Občinskega sveta Občine Ruše ob široki razpravi občinskih svetnikov. Iz navedenih razlogov je bil čas sklica dopisne seje dovolj dolg, da so občinski svetniki gradivo preučili in o njem glasovali.

Občinski svet Občine Ruše je na 1. dopisni seji  z:

-       10 glasovi ZA in 6 glasovi PROTI z mesta direktorja Javnega zavoda Center za mlade Ruše pred potekom mandata razrešil Tomija Prosnika.

-       10 glasovi ZA in 6 glasovi PROTI imenoval Lucijo Smolnik za vršilko dolžnosti direktorja Javnega zavoda Center za mlade Ruše za čas do imenovanja novega direktorja oz. za največ eno leto.

Obravnavana gradiva so dostopna na spletni strani Občine Ruše:

https://ruse.si/za-obcane/politika/seje-obcinskega-sveta/