JAVNO NAZNANILO

Na podlagi 60. in 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/0770/08 – ZVO-1B, 108/0980/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/1257/12 – ZUPUDPP-A, 109/1276/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 24. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/18), Občina Ruše s tem

JAVNIM NAZNANILOM obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za gramoznico v Bezeni

Sklep o javni razgrnitvi - javno naznanilo