Javno naznanilo - Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN za del EUP Ru04 v naselju Smolnik