Korak naprej k izgradnji Doma starostnikov v Rušah

Korak naprej k izgradnji Doma starostnikov v Rušah

Namera o gradnji doma starostnikov v Rušah sega že v leto 2004, vendar po 16 letih doma starostnikov še vedno nimamo.

Že v 2004 je bilo na osnovi pobude resornega ministrstva za prijavo namere o izgradnji domov v obdobju 2006-2010 z župani občin Maribor, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Lenart in Duplek podpisano pismo o nameri za izgradnjo enot za varstvo starejših. Lokacije v Rušah, Lovrencu na Pohorju in Lenartu so bile med več kot 70 prijavljenimi, izbrane kot prednostne. Kljub navedenemu in številnim obljubam, leta 2020 doma starostnikov v Rušah še vedno nimamo.

Nazadnje so v letu 2018, ko je bilo tudi leto lokalnih volitev, v javnosti krožile informacije o namerah izgradnje doma starostnikov v Rušah, kot dislocirane enote Doma Danice Vogrinec Maribor. Tudi v Proračunu Občine Ruše za 2018 so bila načrtovana sredstva za pripravo dokumentacije v zvezi z gradnjo.

Leta 2020 je območje Upravne enote Ruše še vedno edino v Sloveniji brez doma starostnikov.

Občina Ruše je v letu 2019 pod prioriteto županje resno pristopila k reševanju vprašanja izgradnje doma starostnikov v Rušah. Žal je vlak, ko je pristojno ministrstvo namenjalo za tovrstne projekte veliko sredstev, odpeljal že par let nazaj. V državnem proračunu je letos za domove starostnikov namenjeno le 5 milijonov evrov, kar bi omogočalo izgradnjo le enega doma starostnikov. Kot kaže je državna politika za reševanje vprašanja zagotavljanja storitev domske oskrbe čedalje bolj usmerjena v podeljevanje koncesij privatnim ponudnikom tovrstnih storitev, zato objavlja razpise za podelitev koncesije za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše. Temu kažejo tudi številke, saj v Sloveniji deluje 56 javnih in 49 zasebnih zavodov domske oskrbe, zasebnih je tako že skoraj polovica.

Na drugi strani so pred velikim izzivom tudi obstoječi javni domovi starostnikov, saj je vlada s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva naložila domovom starostnikov, da morajo do 2021 preurediti sobe tako, da bosta v njej bivala samo dva oskrbovanca. Slednje kaže na to, da bo prioriteta obstoječih domov starostnikov reševanje tega vprašanja na območjih, kjer imajo že zgrajene domove in ne investiranje v izgradnjo domov na drugih lokacijah.

19. junija 2020 je bil objavljen javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše in sicer za okvirno 1100 mest na območju Republike Slovenije. Slednje ponuja možnost izgradnje doma starostnikov v Rušah zasebnemu investitorju s podelitvijo koncesije.

V sled navedenemu smo v Občini Ruše v letu 2019 pristopili k iskanju potencialnih investitorjev za izgradnjo doma starostnikov v Rušah. Na 10. redni seji se je Občinski svet Občine Ruše seznanil z namero ponudnika SeneCura za opravljanje dejavnosti storitve institucionalnega varstva v Občini Ruše. Občinski svet je na tej seji tudi pooblastil županjo za podpis izjave občine, da se strinja z namero kateregakoli ponudnika za opravljanje institucionalnega varstva na obrazcu, ki bo del razpisne dokumentacije javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše.

Pozitivno upanje nam daje tudi sprejetje Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID–19, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije na 21. redni seji, ki je potekala 18. junija 2020. Na spletni strani Vlade, je navedeno, da gre za investicije, ki so ključne za zagon gospodarstva po prenehanju epidemije ter da interventni zakon daje osnovo, da se bodo investicije hitreje realizirale. Pomembne investicije so usmerjen tudi v regionalni razvoj in izgradnjo domov za starostnike. Na seznamu investicij, ki je objavljen na spletni strani vlade je v letu 2021 predvidenih nad 5 milijonov evrov za izgradnjo 5 domov za starejše občane. V letu 2022 pa je predvidenih nad 25 milijonov evrov za izgradnjo domov za starejše občane, investicije v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva oziroma začasnih namestitev za starejše in vzpostavitev stanovanjskih skupin. Trenutno državni proračun za leti 2020 in 2021 teh sredstev še ne vsebuje. Več podatkov bomo imeli v jeseni, ko bo predviden rebalans tega.

Za Občino Ruše je pridobitev doma starostnikov prioritetni projekt, tako iz vidika zagotavljanja institucionalnega varstva našim občankam in občanom, kot tudi priložnost za pridobitev novih zaposlitev na območju naše občine, zato podpiramo tako izgradnjo državnega doma v naši občini, kakor tudi prijavo na razpis za podelitev koncesije potencialnim koncesionarjem in naredili bomo vse, da zagotovimo prostorske pogoje za realizacijo navedenega. Za našo občino, ki ima v povprečju večje število starejšega prebivalstva, v primerjavi z drugimi, je izgradnja doma starostnikov izrednega pomena, tako za sedanjo starejšo generacijo, kot za bodoče.

V torek, 30. 6. 2020, ob 18. uri, vabi županja občanke in občane Občine Ruše na pogovor v zvezi z izgradnjo doma starejših v Občini Ruše.

Vljudno vabljeni v Dom kulture Ruše.