LOKALNE VOLITVE 2018/11

Zaupniki kandidatov

OBVESTILO PREDSTAVNIKOM KANDIDATOV GLEDE ZAUPNIKOV KANDIDATOV

Predstavnike kandidatov obveščamo, da lahko v skladu z drugim odstavkom 47. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17; v nadaljevanju: ZLV) občinski volilni komisiji najkasneje do 26. novembra 2018 sporočite imena zaupnikov kandidatov (v nadaljevanju: zaupniki), ob tem pa upoštevajte naslednje:

1. zaupnik ne sme biti kandidat (47. člen ZLV);
2. zaupniki ne morejo biti člani volilnih organov (25. člen Zakona o volitvah v državni zbor – ZVDZ);
3. zaupnik je lahko samo oseba, ki je vpisana v evidenco volilne pravice in ima volilno pravico v občini Ruše (47. člen ZLV);
4. zaupnik je lahko navzoč pri delu volilnih odborov in lahko opozori predsednika volilnega odbora na nepravilnosti (46. člen ZLV);
5. lista kandidatov ima lahko največ po enega zaupnika na volišču (77. člen ZVDZ);
6. občinska volilna komisija izda zaupniku potrdilo, s katerim se le-ta izkaže pri volilnem odboru (77. člen ZVDZ);
7. na zahtevo vsakega zaupnika se v zapisnik vpišejo posamezne okoliščine, mnenje, pripombe.

Opis funkcije zaupnika:

Zaupnik lahko spremlja delo volilnega odbora v vseh fazah, od priprave volišča do konca dela volilnega odbora. Skrbi za interese kandidata pri delu volilnega odbora na samem volišču, vendar pa ne sme opraviti nobenega volilnega opravila za kandidata. Pri tem mora ravnati tako, da po nepotrebnem ne moti in ne ovira dela volilnega odbora. Na nepravilnosti opozori predsednika volilnega odbora ali drugega člana volilnega odbora, če predsednik ni navzoč, ne sme pa se kakorkoli vmešavati v delo volilnega odbora in dajati pojasnil ali navodil volivcem in podobno.

Če zaupnik z odločitvijo predsednika ni zadovoljen, lahko zahteva, da se njegovo opozorilo in odločitev predsednika vpišeta v zapisnik. Če zaupnik moti normalni postopek glasovanja in s tem red na volišču, ga volilni odbor lahko odstrani z volišča, kar se vpiše v zapisnik, z natančno navedbo okoliščin. Če je potrebno, se zaradi tega glasovanje lahko prekine.

Zaupniki ne smejo nositi nobenih znakov ali simbolov strank, imen kandidatov ter tudi ne priponk, nalepk ipd. z napisanimi imeni kandidatov. Na opozorilo predsednika volilnega odbora morajo morebitne znake ali simbole strank oz. druge znake takoj odstraniti.

Občinska volilna komisija izda zaupnikom posebna potrdila, s katerimi se le-ti izkažejo pri predsedniku volilnega odbora ob predložitvi osebnega dokumenta, ki izkazuje njegovo istovetnost.