Mnenje sveta zavoda CEZAM-a k predlogu razrešitve direktorja in nadaljnji postopki Občine Ruše - izjava za javnost

Mnenje sveta zavoda CEZAM-a k predlogu razrešitve direktorja in nadaljnji postopki Občine Ruše – izjava za javnost

 

Svet zavoda Center za mlade Ruše (CEZAM) je, 7. februarja 2020, na svoji izredni seji, skladno z določili Statuta Javnega zavoda Center za mlade Ruše, glasoval o predlogu razrešitve direktorja Tomija Prosnika. Svet zavoda je z dvemi glasovi za in dvemi glasovi proti podal negativno mnenje k predlogu razrešitve direktorja CEZAM-a.

 

Predlog razrešitve direktorja CEZAM-a sloni na ugotovitvah iz revizijskega poročila o pregledu poslovanja CEZAM-a. V reviziji poslovanja je bilo ugotovljeno, da poslovanje v letih 2016 do 2018, v določenih delih ni bilo skladno z načeli zakonitosti, preglednosti in gospodarnosti ter na določenih področjih niso bile vzpostavljene in delujoče ustrezne notranje kontrole, ki bi zagotavljale, da je poslovanje CEZAM-a pregledno, pravilno in skladno z zakonodajo, prav tako so se sklepale pogodbe za katere direktor ni imel pooblastila. V revizijskem poročilu je izpostavljeno tudi, da na nivoju vodstva ne obstaja znanje o določenih osnovnih principih delovanja javnih zavodov.

 

Vodstvo Občine Ruše je večkrat pozvalo direktorja zavoda k pripravi programa sanacije finančne izgube in ukrepov za ureditev poslovanja. S Programom sanacije finančne izgube iz preteklih let in ukrepov za ureditev poslovanja CEZAM-a, ki zajema predvsem prelaganje finančne izgube na ustanovitelja, se je občinski svet seznanil na svoji 7. redni seji, 16. decembra 2019, in nanj podal negativno mnenje. S sklepom je Občinski svet Občine Ruše naloži županji, da skupaj z občinsko upravo in CEZAM-om pripravi predlog sanacijskih predlogov za izboljšanje poslovanja Javnega zavoda Center za mlade Ruše – CEZAM.

 

Občinski svet Občine Ruše je na 7. redni seji tudi naložil županji, da ukrepa v primeru ugotovljenih nepravilnosti iz revizije poslovanja Javnega zavoda Center za mlade Ruše - CEZAM, ter da skupaj z Javnim zavodom Center za mlade Ruše – CEZAMom pripravi načrt izvrševanja priporočil iz revizije.

Ker je zaupanje v delo direktorja CEZAMA-a porušeno, je vodstvo Občine Ruše mnenja, da sanacija javnega zavoda pod obstoječim vodstvom ni možna.

 

Zaradi odgovornosti vodstva Občine Ruše do poslovanja CEZAM-a, katerega ustanoviteljica je občina, bo predlog razrešitve direktorja z mnenjem sveta zavoda vložen v obravnavo na naslednjo sejo Občinskega sveta Občine Ruše, ki bo odločal o razrešitvi direktorja.