Namera o sklenitvi ankesa k najemni pogodbi za podaljšanje najemnega razmerja - del zemljišča na pokopališču v Rušah

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) ima Občina Ruše namen podaljšati najemno razmerje dosedanjemu najemniku dela parc.št. 1602, v izmeri ca. 13 m2, k.o. 665 Ruše.