Namera o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja:

Namero o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.):

nakup parcele št. 1727, k.o. 665 Ruše

Namera bo objavljena do:

29. 10. 2019

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnine, ter informacije o možnosti ogleda predmetne nepremičnine so na voljo na Občini Ruše, Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti, pri Tanji Kocjan, tel. 02/669 06 57, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.