Namera o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

 

Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.)

Nakup parcel 422/1, 421/1 (del) in 419/8, vse k.o. 665 Ruše

Namera bo objavljena do:

29. 10. 2019

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnine ter informacije o možnostih ogleda dobijo interesenti na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Pergarec, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.