Namera o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.)

Parc. št. 1041/1, k.o. Koritno (kmetijsko zemljišče)

Oblika, pogoji in rok za sprejem ponudbe

Obvezen pisni sprejem ponudbe na Upravni enoti Brežice do 8. 8. 2019

Najnižja ponudbena cena

4.557,6 EUR

 

Vsakdo, ki želi kupiti na prodaj dano zemljišče mora do 8. 8. 2019 dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo pošlje priporočeno ali neposredno vloži na upravni enoti Brežice, Cesta prvih borcev 24a, 8250 Brežice.

Dostop do ogleda objave ponudbe je mogoč na spletni stani: https://e-uprava.gov.si/e-uprava/oglasnadeska/podrobnosti-objave.html?id=678606.

Rok plačila: 30 dni. Plačilo kupnine v roku iz prodajne pogodbe bo bistvena sestavina pogodbe.

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnine ter informacije o ogledih dobijo interesenti na Občini Ruše, Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti, Urška Osvald, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Za ogled se je treba dogovoriti. 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.