Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja:

 

Namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

 

 

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.):

zamenjava parcele št. 338/2, k.o. 665 Ruše za parcele št. 337/1, 338/3, 339/5, k.o. 665 Ruše, ki bodo z menjavo prešle v last Občine Ruše

Namera bo objavljena do:

11.9.2018

 

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnin ter informacije o možnosti ogleda predmetnih nepremičnin dobijo interesenti na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, pri Tanji Kocjan, tel. 02/669 06 57, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.