Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

 

Namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

 

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.):

zamenjava parcele št. 755/5, k.o. 665 Ruše za parcelo št. 769/40, k.o. 665 Ruše, ki bo z menjavo prešla v last Občine Ruše

Namera bo objavljena do:

24.12.2018

 

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnin ter informacije o možnostih ogleda predmetnih nepremičnin dobijo interesenti na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, pri Urški Osvald, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.