Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja:

 

Namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

 

 

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.):

zamenjava parcel št. 1406/7, 1406/4 in 1386/2, k.o. 665 Ruše, za parcelo št. 1387/1, k.o. 665 Ruše, ki bo z menjavo prešla v last Občine Ruše

Namera bo objavljena do:

29. 9. 2020

 

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnin ter informacije o možnosti ogleda predmetnih nepremičnin so na voljo na Občini Ruše, Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti, pri Tanji Kocjan, tel. 02/669 06 57, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.