NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA POSLOVNI PROSTOR V KULTURNEM DOMU BISTRICA OB DRAVI (BIVŠA POŠTA)

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA POSLOVNI PROSTOR V KULTURNEM DOMU BISTRICA OB DRAVI (BIVŠA POŠTA)

 

  1. NAZIV IN SEDEŽ NAJEMODAJALCA

Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše,

tel.št.: 02/669 06 50, fax: 02/669 06 54, e-pošta: urad.zupanje@ruse.si

 

  1. OPIS PREDMETA NAJEMA

Poslovni prostor v skupni izmeri 44,1 m2 se nahaja v stavbi Doma kulture Bistrica ob Dravi, na naslovu Ulica 27. decembra 2, 2345 Bistrica ob Dravi (prostori bivše pošte).

 

  1. ROK ZA PREJEM PONUDBE

Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu je 25. 2. 2020.

 

  1. OBLIKA IN POGOJI, POD KATERIMI SE VLOŽI PONUDBA

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki na naslov najemodajalca in mora vsebovati namen uporabe poslovnega prostora in višino ponujene najemnine. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Plačilo najemnine v roku, ki je določen v najemni pogodi, bo bistvena sestavina pravnega posla. Najemnina se bo plačevala mesečno in sicer najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec, po predhodni izstavitvi računa oz. zahtevka za plačilo.

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnega poslovnega prostora ter informacije o ogledih lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Pergarec, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00, do zaključka te objave. Z ogled se je potrebno dogovoriti.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.