Namera o sklenitvi neposredne najemne/zakupne pogodbe - nepremičnine na Areškem Pohorju

Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

 

Namero o sklenitvi neposredne najemne/zakupne pogodbe – nepremičnine na Areškem Pohorju

 

 

 

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.)

-       del parc. št. 434/42 in del parc. št. 434/44, v skupni izmeri ca 300 m2, k.o. Lobnica,

-       del parc. št. 496/18 in del parc. št 496/26, v skupni izmeri ca. 200 m2, k.o. Lobnica

-       del parc. št. 496/26, v izmeri ca. 200 m2, k.o. Lobnica, s pripadajočim premičnim objektom,

-       del parcele št. 496/26, v izmeri ca. 1100 m2, k.o. Lobnica

Namera bo objavljena do:

28. 11. 2019

 

Na predmetnih zemljiščih so locirani premični objekti, zato imajo prednost pri najemu/zakupu po najvišji ponujeni najemnini/zakupnini, lastniki oz. najemnik/zakupnik predmetnih objektov.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki na naslov najemodajalca in mora vsebovati namen uporabe nepremičnine in višino ponujene najemnine. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Plačilo najemnine/zakupnine v roku, ki je določen v pogodbi, bo bistvena sestavina pravnega posla.

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnin ter informacije o ogledih lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Pergarec, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00, do zaključka te objave. Z ogled se je potrebno dogovoriti.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.