Namera o sklenitvi neposredne najemne/zakupne pogodbe – nepremičnine na Areškem Pohorju

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja:

Namero o sklenitvi neposredne najemne/zakupne pogodbe –

nepremičnine na Areškem Pohorju

 

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.)

-del parc. št. 434/42, v izmeri ca. 250 m2, k.o. Lobnica,

-del parc. št. 434/44, v izmeri ca. 100 m2, k.o. Lobnica,

-del parc. št. 496/18, v izmeri ca. 200 m2, k.o. Lobnica,

-del parc. št. 496/26, v izmeri ca. 1100 m2, k.o. Lobnica,

-del parc. št. 496/26, v izmeri ca. 200 m2, k.o. Lobnica,

s pripadajočim premičnim objektom

Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu

19.12.2018

 

Na predmetnih zemljiščih so locirani premični objekti, zato imajo prednost pri najemu/zakupu po najvišji ponujeni najemnini/zakupnini, lastniki oz. najemnik/zakupniki predmetnih objektov.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati namen uporabe nepremičnine in višino ponujene najemnine/zakupnine. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o najemnini/zakupnini in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Plačilo najemnine/zakupnine v roku iz pogodbe bo bistvena sestavina pogodbe.

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnin ter informacije o ogledih dobijo interesenti na Občini Ruše, Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti, Tanja Kocjan, tel. 02/669 06 57, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Za ogled se je treba dogovoriti.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.