Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

 

Namero o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

 

 

 

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.):

Parceli št. 1841/3 in 1838/2, obe k.o. 665 Ruše.

Namera bo objavljena do:

9. 12. 2019

 

 

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnin ter informacije o možnostih ogleda predmetnih nepremičnin dobijo interesenti na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, pri Urški Pergarec, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00, do zaključka te objave.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.