Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposredne  pogodbe

 

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.)

219/13, k.o. 663 Bistrica pri Limbušu

Rok za prejem ponudbe

20 dni

 

Rok plačila: 30 dni. Plačilo kupnine v roku iz prodajne pogodbe bo bistvena sestavina pogodbe.