Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Kulturni dom Ruše

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

"Občina Ruše ima namen s pogodbo o upravljanju prenesti v upravljanje Javnemu zavodu Centru za mlade Ruše - poslovni objekt (stavbo št. 1265), ki se nahaja na parc.št. 952/2, k.o. 665 Ruše. Predmetni objekt predstavlja Kulturni dom Ruše."