Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o nakupu zemljišča

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

  

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o nakupu zemljišča

 

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.)

134/7 in 134/14, obe k.o. Lobnica

Drugi pogoji/posebnosti

kmetijsko, gozdno in deloma stavbno zemljišče, objava na oglasni deski Upravne enote

Najnižja ponudbena cena

1.464 EUR

Občina Ruše ima predkupno pravico

NE

Namera bo objavljena do:

29. 9. 2020

 

 

Informacije o predvideni sklenitvi pogodbe lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Pergarec, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.