NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – oddaja zemljišča v najem (del parkirišča ob pokopališču v Rušah)

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

 »Občina Ruše ima namen del parc.št. 1598, v izmeri ca. 25  m2, k.o. 665 Ruše, ki v naravi predstavlja parkirišče ob pokopališču v Rušah, oddati v najem, za potrebe prodaje cvetja in sveč na stojnici ali drugem premičnem objektu.

Zainteresirani ponudniki lahko ponudbe oddajo do 7. 10. 2017. Ponudba mora vsebovati predlagano višino najemnine.

Vse informacije v zvezi z najemom predmetnega zemljišča, lahko zainteresirani ponudniki prejmejo na tel.št. 02 669 0657 (vsak dan med 9. in 10. uro).