Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - poslovni objekt na Mariborski cesti 31, Ruše

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

"Občina Ruše ima namen oddati v najem naslednje prostore, locirane v poslovnem objektu na Mariborski cesti 31, Ruše:

A) Poslovni prostor, ki sestoji iz pritličnih prostorov (avla-bar, konferenčni prostor, skladišče, garderoba) in prostorov v nadstropju (2 pisarni s čajno kuhinjo), v izmeri 327,56 m2. K poslovnemu prostoru spada tudi souporaba pripadajočih sanitarij in hodnikov.

B) Večnamenska dvorana z zaoderjem, locirana v pritličju poslovnega objekta v izmeri 302,59 m2. K dvorani spada tudi uporaba balkona in nadzorne sobe v nadstropju, v izmeri 40,36 m2 in souporaba pripadajočih sanitarij in hodnikov.

Pisno ponudbo za oddajo prostorov je potrebno posredovati do 6. 12. 2016.

Ponudba mora vsebovati:

- podatke o ponudniku (ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča fizične osebe oz. naziv ter sedež pravne osebe, telefonsko številko, navedbo davčne in EMŠO (fizične osebe) oz. matične številke (pravne osebe), številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke, potrdilo o registraciji, ki ne sme biti starejše od 30 dni (pravne osebe - potrjen izpisek iz sodnega registra oz. izpisek iz registra društev pri pristojni upravni enoti, fizične osebe - potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave FURS in izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES), potrdilo o plačanih davkih in prispevkih od FURS, ki ne sme biti starejše od 30 dni (fizične in pravne osebe), potrdilo, da TRR ni blokiran (fizične in pravne osebe);

- navedbo predmeta najema (pod oznako A ali B);

- natančen program oz. opis dejavnosti, ki se bo opravljala v najetem prostoru;

- višino ponujene najemnine.

Vse informacije v zvezi z nameravano oddajo prostora lahko prejmete na tel.št. 02 669 0657."