NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – prodaja parcel pri nogometnem stadionu v Rušah

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) ima Občina Ruše namen z neposredno pogodbo prodati:

- parc.št. 255/4, v izmeri 76 m2, k.o. 665 Ruše in

- parc.št. 255/5, v izmeri 228 m2, k.o. 665 Ruše.

Zainteresirani ponudniki ponudbo za odkup parcel oddajo do 27. 2. 2018.

Ponudba mora vsebovati predlagano višino kupnine.

Vse informacije v zvezi s prodajo predmetnih parcel, lahko zainteresirani ponudniki prejmejo na tel.št. 02 669 0657.