NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – prodaja parcele v k.o. Smolnik

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 11/18) ima Občina Ruše, Trg vstaje 11, Ruše, ki jo zastopa župan Uroš Razpet, namen z neposredno pogodbo prodati:

- parc.št. 332/17, v izmeri 158 m2, k.o. 672 Smolnik (stavbna parcela).

Zainteresirani ponudniki lahko pisno ponudbo ali izjavo o interesu, v kateri navedejo predmet ponudbe in predlagajo višino prodajne cene, pošljejo do 18.7.2018.

V kolikor bo za odkup predmetne parcele zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.

Rok plačila kupnine znaša 30 dni od podpisa pogodbe, na osnovi izstavljenega računa. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.

Občina Ruše lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.

Vse informacije v zvezi s prodajo predmetne parcele, lahko zainteresirani ponudniki prejmejo na tel.št. 02 669 0657, kontaktna oseba: Tanja Kocjan.

Ogled nepremične je možen po dogovoru.