Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Služnost zemljišča na areškem Pohorju za potrebe postavitve bazne postaje mobilnega javnega radijskega omrežja

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne služnostne pogodbe z naslednjo vsebino:

Občina Ruše ima namen na parc.št. 496/26, k.o. 673 Lobnica, locirani na Areškem Pohorju, ustanoviti služnostno pravico, ki obsega naslednja upravičenja:

- pravico izgradnje, postavitve in obratovanja bazne postaje kot sestavnega dela mobilnega javnega radijskega omrežja;

- pravico izvesti napeljavo kablov in drugih instalacij potrebnih za obratovanje bazne postaje;

- pravico vzdrževati bazno postajo, kar vključuje tudi prilagajanja tehničnemu napredku in razvoju mobilnih telekomunikacij;

- pravico imeti dostop do bazne postaje za potrebe njenega obratovanja in vzdrževanja;

- pravico odstranjevanja naravnih ovir pri gradnji, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju bazne postaje.