Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Športni park Ruše

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

"Občina Ruše ima namen podaljšati najemno razmerje za poslovne prostore v skupni izmeri 2.868,08 m2 in dvorišče (parkirišče) v izmeri 5.318 m2, ki se nahajajo na parc.št. 18/2 in 18/3, k.o. 665 Ruše. Predmetni prostori predstavljajo objekt Športnega parka Ruše s funkcionalnim zemljiščem".