Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - vgradnja črpalke za odjem vode iz Drave (severno od stadiona)

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne služnostne pogodbe z naslednjo vsebino:

"Občina Ruše ima namen skleniti služnostno pogodbo, na podlagi katere ji bo služnostni upravičenec Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., podelil služnostno pravico izgradnje betonskega jaška za vgradnjo črpalke v izmerah 100 x 100 cm, položitev začetnega dela cevovoda ter vsakokratnega nemotenega dostopa za izgradnjo in vzdrževanje na parceli št. 1794/1, katastrska občina 665 Ruše (ID 1375881)."