Namera o sklenitvi neposredne služnostne pogodbe

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne služnostne pogodbe z naslednjo vsebino:

"Občina Ruše in Republika Slovenija, zanjo Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, imata namen skleniti služnostno pogodbo, na osnovi katere bosta Elektru Maribor d.d. podelili služnostno pravico na nepremičnini parc.št. 99/2, k.o. 667 Ruta, zaradi izgradnje nizko napetostnega in srednje napetostnega kablovoda ter kabelske kanalizacije z uvlečenjem optičnega kabla in služnostno pravico dostopa ter s tem povezano izvajanje del za potrebe urejanja obratovanja, vzdrževanja in nadzora, "SN kablovod 20 kV kabliranje dela DV 20 kV (d-010) Gerečja vas - Lovrenc (od OP št. 17 do OP št. 34) in kabliranje DV 20 kV (d-392) Fala Grad", za čas obratovanja te infrastrukture".