Namera o sklenitvi neposredne zakupne pogodbe

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposredne zakupne pogodbe

Opis predmeta neposredne pogodbe (parc. št., k.o.)

parc.št. 496/26, k.o. 665 Lobnica, v izmeri cca. 500 m2

Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu

29. 7. 2019

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati namen uporabe zemljišča in višino ponujene zakupnine. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o zakupnini in o drugih pogojih pravnega posla. 

Plačilo zakupnine v roku iz zakupne pogodbe bo bistvena sestavina pogodbe. 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnine ter informacije o ogledih dobijo interesenti na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Osvald, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Za ogled se je treba dogovoriti.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.