Namera o sklenitvi neposrednih najemnih pogodb oz. podaljšanju najemnih pogodb za 2 poslovna prostora v objektu Zdravstvenega doma Ruše (ZD Ruše)

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposrednih najemnih pogodb oz. podaljšanju najemnih pogodb

za 2 poslovna prostora v objektu Zdravstvenega doma Ruše (ZD Ruše)

 

Opis predmeta neposredne pogodbe (številka poslovnega prostora in lokacija)

Poslovni prostor št. 18, 19, 20 (nadstropje ZD Ruše)

Poslovni prostor št.  5, 6, 7 (pritličje ZD Ruše)

Namera bo objavljena do:

1. 10. 2018

  

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnih poslovnih prostorov lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, pri Tanji Kocjan, tel. 02/669 06 57, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.