Namera o sklenitvi neposrednih najemnih pogodb za poslovne prostore v objektu na Trgu vstaje 3, Ruše

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposrednih najemnih pogodb za poslovne prostore v objektu na Trgu vstaje 3, Ruše

 

Opis predmeta neposredne najemne pogodbe

Poslovni prostor v izmeri 15,20 m2, lociran v mansardi objekta

Poslovni prostor v izmeri 48,50 m2, lociran v kletnih prostorih objekta

Poslovni prostor v izmeri 14,70 m2, lociran v pritličju objekta

Poslovni prostor v izmeri 17,30 m2, lociran v pritličju objekta

Poslovni prostor v izmeri 39,70 m2, lociran v pritličju objekta

Namera bo objavljena do:

24. 9. 2019

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati namen uporabe poslovnega prostora in višino ponujene najemnine. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Plačilo najemnine v roku iz prodajne pogodbe bo bistvena sestavina najemne pogodbe.

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnih poslovnih prostorov ter informacije o ogledih lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Osvald, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Z ogled se je potrebno dogovoriti.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.