Namera o sklenitvi neposrednih najemnih pogodb

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

Namero o sklenitvi neposrednih najemnih pogodb

Opis predmeta neposredne najemne pogodbe

-       del parc. št. 1271/19, v izmeri 98 m2 in del parc. št. 1271/21, v izmeri 15 m2, obe k.o. Ruše;

-       del parc. št. 1199/23, v izmeri 100 m2, k.o. Ruše;

-       del parc. št. 1261/1, v izmeri  ca. 900 m2, k.o. Ruše;

-       del parc. št. 1598, v izmeri ca. 25 m2, k.o. Ruše

Namera bo objavljena do:

31. 12. 2019

  

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati namen uporabe zemljišča in višino ponujene najemnine. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o najemnini in o drugih pogojih pravnega posla.

Plačilo najemnine v roku iz pogodbe bo bistvena sestavina najemne pogodbe.

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnih poslovnih prostorov ter informacije o ogledih lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Pergarec, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Z ogled se je potrebno dogovoriti. 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek