NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNIH POGODB – zemljišča na Ruškem Pohorju

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposrednih pogodb oz. aneksov k podaljšanju obstoječih najemnih razmerji z naslednjo vsebino:

"Občina Ruše ima namen oddati v najem:

- del parcele št. 434/42, v izmeri ca. 250 m2, k.o. Lobnica,

- del parcele št. 434/44, v izmeri ca. 100 m2, k.o. Lobnica,

- del parcele št. 496/26, v izmeri ca. 1300 m2, k.o. Lobnica,

- del parcele št. 496/18, v izmeri ca. 150 m2, k.o. Lobnica.

Na predmetnih zemljiščih so locirani premičnin objekti, zato imajo prednost pri najemu po najvišji ponujeni najemnini, lastniki oziroma najemniki predmetnih objektov.

Zainteresirani ponudniki lahko oddajo ponudbo do 13.12.2017.

Ponudba mora vsebovati namen uporabe zemljišča in predlagano višino najemnine. Več informacij lahko prejmete na tel. št. 02 669 0657."