Obvestilo iz ambulante dr. Primoža Kuharja

Ambulanta dr. Primoža Kuharja, dr. med., spec. druž. med. bo v soboto 28. 3. 2020 zaprta.