Podpis Koncesijske pogodbe za izgradnjo komunalne infrastrukture in opravljanje obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v občini Ruše

Podpis Koncesijske pogodbe za izgradnjo komunalne infrastrukture in opravljanje obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v občini Ruše

 

Občina Ruše in podjetje Komunala ODTOK d.o.o., Tržaška cesta 39, 2000 Maribor sta konec meseca septembra podpisali Koncesijsko pogodbo za izgradnjo komunalne infrastrukture in opravljanje obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v občini Ruše in sicer za obdobje 30 let.

Novi koncesionar, ki je bil izbran na javnem razpisu, bo predmetno dejavnost pričel izvajati s 1. januarjem 2021, vmesni čas pa bo izkoristil za primopredajo poslov z dosedanjim izvajalcem, podjetjem Nigrad d.d. iz Maribora. V sklopu koncesijske pogodbe se je podjetje Komunala ODTOK obvezalo zgraditi tudi čistilno napravo velikosti 2500 PE za potrebe naselij Bezena, Bistrica ob Dravi in Log ter zanjo do 31. 12. 2022 pridobiti uporabno dovoljenje. Novozgrajena čistilna naprava se bo pridružila obstoječi ČN Geberit, ki sprejema odpadne vode iz dela Smolnika (ob državni cesti R3-705) in zahodnega dela Ruš, glavnina odpadnih vod iz naselja Ruše pa se bo odvajala in čistila na ČN Selnica v sosednji občini, ki jo prav tako upravlja podjetje Komunala ODTOK.

V Komunali Odtok nam zagotavljajo, da bodo v odnosu do uporabnikov zagotavljali najbolj kakovostne in do uporabnikov prijazne storitve, s ciljem ohranitve in dviga družbene in okoljske odgovornosti vseh deležnikov na področju ravnanja z odpadnimi vodami.