Postopek za razrešitev direktorja CEZAM-a - izjava za javnost

Postopek razrešitve direktorja CEZAM-A –

izjava za javnost

 

Občina Ruše je na podlagi ugotovitev, ki jih je podala notranja revizija poslovanja Centra za mlade Ruše  (CEZAM), ter na podlagi zahtev Občinskega sveta Občine Ruše, pričela s postopkom za razrešitve direktorja CEZAM-a, g. Tomija Prosnika.

Razloge za razrešitev podajajo predvsem naslednje ugotovitve revizijskega poročila:

 

‒      Pomembna odstopanja se opaža na področju izkazovanja resnične in poštene slike zavoda: po pregledu računovodskih izkazov zavoda obstaja velika verjetnost, da je finančno oz. premoženjsko stanje zavoda prikazano napačno (previsoko izkazano premoženje – napaka v višini najmanj 44.100,00 EUR).

‒      Na področju športa so se v zavodu organizirali poslovni dogodki, za katere ni bilo jasne določitve vira financiranja. Takšna praksa je v javnem zavodu nezakonita in je povzročila, večjo finančno izgubo.

‒      Direktor v obdobju 2017 in 2018 ni opravil vseh aktivnosti za uravnoteženje prihodkov in odhodkov, kar je v javnem zavodu osnovni princip delovanja.

‒      Vodstvo zavoda je kljub finančni izgubi, brez mnenja ustanovitelja v letih 2017 in 2018 večkrat (nazadnje decembra 2018) spremenilo sistemizacijo, direktor pa podpisal anekse k več pogodbam o zaposlitvi, brez ustrezne zakonske podlage ali pooblastila ter brez zagotovljenih virov za povišana izplačila plač. Kot posledica samo zadnje spremembe konec leta 2018, je bilo v obdobju november 2018 – maj 2019 izplačanih za 31.284,74 EUR (bruto znesek) plač več, kot bi jih bilo brez teh sprememb. V dveh letih to pomeni za več kot 100.000,00 EUR dodatnih obremenitev iz naslova višjih plač.

‒      Pri pregledu poslovanja so bile ugotovljene slabosti v delovanju notranjih kontrol na več področjih.

 

Revizijsko poročilo ugotavlja, da poslovanje zavoda v letih 2016 do 2018 v določenih delih ni bilo skladno z načeli zakonitosti, preglednosti in gospodarnosti ter na določenih področjih niso bile vzpostavljene in delujoče ustrezne notranje kontrole, ki bi zagotavljale, da je poslovanje CEZAM-a pregledno, pravilno in skladno z zakonodajo. V poročilu je izpostavljeno tudi, da na nivoju vodstva ne obstaja znanje o določenih osnovnih principih delovanja javnih zavodov. Le-to se odraža tudi v Poslovnem in računovodskem poročilu za leto 2018, kjer je razvidno, da je javni zavod ustvaril v letu 2018 primanjkljaj v višini 36.808,14 EUR, od tega je na področju Športnega parka Ruše v letu 2018 ustvaril 37.621,77 EUR primanjkljaja (v letu 2017 je na področju Športnega parka Ruše primanjkljaj znašal 33.172,93 EUR).

 

Program sanacije finančne izgube iz preteklih let, ki ga je pripravil direktor zavoda Tomi Prosnik, tudi ni prepričal svetnikov Občinskega sveta Občine Ruše, ki so njegov program sanacije zavrnili, ter od županje zahtevali, da ukrepa tako glede ugotovitev revizijskega poročila, kakor glede priprave sanacijskih ukrepov.

 

Na podlagi ugotovitev iz revizije in podatkov iz poslovnega in računovodskega poročila za leto 2017 in 2018, so podani razlogi za razrešitev direktorja pred potekom mandata iz prvega odstavka 26. člena Statuta Javnega zavoda Center za mlade Ruše. Občina Ruše je kot ustanoviteljica CEZAM-a, direktorja o navedenem seznanila in pričela s postopki za njegovo razrešitev.

 

Ugotovitve revizije narekujejo tako kadrovske kot strukturne in organizacijske spremembe delovanja CEZAM-a. Kot ustanovitelj ne moremo dopuščati nezakonitega in negospodarnega poslovanja ter prevzemati finančnih bremen, zaradi takšnega vodenja CEZAM-a. Tega ne moremo dopustiti, tako zaradi zaposlenih v CEZAM-u, kot tudi občank in občanov občine Ruše, ki so uporabniki njihovih storitev.

 

Povzetek revizijskega poročila je objavljen na spleti strani Občine Ruše:

https://ruse.si/fileadmin/user_upload/7_9_-_Porocilo_notranja_revizija_Javnega__zavoda_CEZAM.pdf