Poziv za podajo predlogov kandidatov za člane Nadzornega odbora Občine Ruše

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18) in 8. in 29. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin št. 23/2018), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva politične stranke in neodvisne liste, zastopane v občinskem svetu, in zainteresirano javnost da podate

PREDLOGE KANDIDATOV ZA ČLANA NADZORNEGA ODBORA OBČINE RUŠE.

Poziv

Predlog kandidata - Obrazec