POZIV ZA PRIJAVO ZA ZAČASNO SOFINANCIRANJE NA PODROČJU ŠPORTA

Številka:          671-0008/2020-1

Datum:            21. 4. 2020

 

Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, objavlja na podlagi 17. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/18 in 57/19) in objavljenega Javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ruše za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/20)

 

POZIV IZVAJALCEM LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

 v Občini Ruše v letu 2020 za začasno sofinanciranje

 

Namen poziva: namen poziva je omilitev posledic epidemije in finančna pomoč društvom, ki so se pravočasno prijavili na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2020 (v nadaljevanju JR).

 

Predmet poziva: zbiranje prijav za začasno sofinanciranje programov, ki so predmet prijave na javni razpis za leto 2020 in so se sofinancirali že v preteklem letu.

Višina začasnega sofinanciranja skupaj ne sme preseči ene tretjine pogodbenega zneska, ki ga je izvajalec prejel za svoje dejavnosti v letu 2019 po naslednjih vsebinskih sklopih:

 

1. športni programi:

  • prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
  • športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
  • kakovostni šport;
  • vrhunski šport;

 

2. razvojne in strokovne naloge v športu:

  • delovanje zvez društev.

 

3. športni objekti in površine za šport v naravi

  • najemnine športnih objektov

 

Rok za prijavo na poziv je najkasneje do 30. 4. 2020. Prijavitelji morajo izpolnjeno vlogo oddati do predpisanega roka po e-pošti obcina@ruse.si.

 

Vlagatelji bodo dodeljena sredstva prejeli v roku 5 delovnih dni od popolne vloge.

 

Prijavna dokumentacija: vloga za začasno sofinanciranje izvajalcem LPŠ v letu 2020 in izjava sta od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletnih straneh: www.ruse.si. Vse dodatne informacije v zvezi z pozivom dobijo zainteresirani samo po e-pošti: marjana.blazke@ruse.si.

 

POGOJ ZA PRIJAVO:

Začasno sofinanciranje bodo prejela društva, ki izpolnjujejo sledeče kriterije:

  • da so se pravočasno prijavila na javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Ruše za leto 2020;
  • da so enake dejavnosti imela sofinancirana že v letu 2019;
  • da so v letu 2019 za športne programe vadbe in tekmovanj skupno prejela več kot 500,00 EUR.

 

 

                                                                                                                      Županja

                                                                                                                      Urška REPOLUSK

Obrazec IZJAVA

Obrazec VLOGA ZA ZAČASNO FINANCIRANJE