Sklep o razrešitvi in imenovanju (Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Občine Ruše)