Sklep o sprejemu stališč do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za del enote urejanja prostora (EUP) RU42 v Rušah