Sklep o ustavitvi postopka priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za osrednji del Ruš