Sklep o začetku priprave in izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora (EUP) RU04 v naselju Smolnik