Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za del enote urejanja prostora (EUP) RU42 v Rušah

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 28. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin št. 25/11 in 34/12), sprejemam