Sprememba cene odvoza odpadkov

Nova cena velja od 1. 3. 2020

Občinski svet Občine Ruše je na svoji 8. redni seji 3. 2. 2020 obravnaval predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2020.

Na podlagi skupne odločitve vseh občin, v katerih družba Snaga opravlja službo ravnanja z odpadki, razen Občine Miklavž na Dravskem polju, je bila sprejeta odločitev o oblikovanju enotne cene ravnanja z odpadki.

Enotna cena je v vseh občinah pričela veljati s 1. 3. 2020 in je razvidna na položnici, ki ste jo prejeli za mesec marec 2020. Z marcem se je poenotila tudi pogostost odvoza mešanih komunalnih odpadkov iz 4 tednov na 3 tedne.

Obstoječa cena ravnanja z odpadki je veljala v občini Ruše že od leta 2015. V tem času je veliko okoliščin vplivalo na strošek ravnanja z odpadki. Bistveno se je dvignil strošek prevzema odpadkov s strani prevzemnikov, to je njihovih predelovalcev. Na višino stroška vsekakor vpliva tudi zakonski dvig minimalne plače v tem obdobju, predvsem v tem letu in posledično tudi dvig stroškov drugih storitev (varovanje, poštne storitve, ...).

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico se zaradi trenutnih razmer in prizadevanj po omejitvi širjenja okužb ne bo izvedla v mesecu aprilu, kot je bilo predvideno. Izvedena bo na kasnejši datum, ko bodo razmere to omogočale. O izvedbi in datumih akcije zbiranja v vaši občini vas bomo obvestili na primeren način.