UMIK PREDLOGA PRORAČUNA, IMENOVANJE ODBOROV IN KOMISIJ

Na 2. seji občinskega sveta je županja predlog proračuna umaknila zaradi veliko prispelih predlogov že na osnutek ter zaradi obveznosti, skoraj 300.000 evrov, za projekte iz lanskega leta oz. prejšnjega mandata.

Na 2. seji občinskega sveta je županja predlog proračuna umaknila zaradi veliko prispelih predlogov že na osnutek ter zaradi obveznosti, skoraj 300.000 evrov, za projekte iz lanskega leta oz. prejšnjega mandata.

 

Točko predloga proračuna je županja Urška Repolusk umaknila iz razloga, ker je prispelo kar nekaj predlogov že na osnutek proračuna, želela pa bi se predhodno sestati še s svetniškimi skupinami ter z novimi krajevnimi odbori glede predlogov za posamezni kraj.

Drugi razlog je, da v plačilo prihajajo računi za nazaj, za projekte prejšnjega mandata, skupaj okrog 300.000 evrov, ki jih bo občina morala zagotoviti za končanje teh. To pomeni, da bo za investicije letos na razpolago skoraj tretjina razpoložljivih sredstev manj. Nov predlog proračuna bo predlagan na naslednji seji v februarju.

 

Občinski svetniki in svetnice so  na seji imenovali več odborov in komisij.

 

V Nadzorni odbor Občine Ruše so bili imenovani: Matjaž Mihelak (ZA), Marjan Viher (#SKUPAJ), Jože Babič (SD), Zdenko Štravs (2x2), Urška Bolčina (LEVICA).

 

V Odbor za javne finance: Ladislav Pepelnik (#SKUPAJ), mag. Bojana Muršič (SD), Katja Markač Hrovatin (2x2), Tomi Prosnik (ZA), Aleksander Brunčko (SDS). Za predsednika Odbora za javne finance je imenovana mag. Bojana Muršič.

 

V Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe: Marijan Hertiš (ZA), Branko Muršič (SD), Lovro Bačun (2x2), Mihael Hleb Oset (NLVP), Ladislav Pepelnik (#SKUPAJ). Za predsednika Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe je imenovan Ladislav Pepelnik.

 

V Odbor za urejanje prostora: Silvo Rep (#SKUPAJ), Martin Lesjak (SD), Lovro Bačun (2x2), Mihael Hleb Oset (NLVP), Robert Leva (LEVICA). Za predsednika Odbora za urejanje prostora je imenovan Martin Lesjak.

 

V Statutarno pravno komisijo: Petra Mušič (ZA), Irena Kukovec Stajan (#SKUPAJ), Aleksandra Koletnik (SD), Katja Markač Hrovatin (2x2), Ljuba Kočnik Jug (#SKUPAJ). Za predsednico Statutarno pravne komisije je imenovana Irena Kukovec Stajan.

 

V Komisijo za podelitev priznanj v sestavi: Marjana Habjanič Jerčič (SD), Larisa Lep (SDS), Milan Petrič (ZA), Dragica Jurše (NLVP), Majda Kokol Čoralič (2x2). Člani odbora bodo predsednika/co izvolili izmed sebe.

 

Imenovani so bili člani krajevnih odborov Bistrica ob Dravi in Smolnik. KO Ruše in Bezena niso bili imenovani, ker niso prejeli dovolj predlogov in bo postopek ponovljen.

 

Krajevni odbor Bistrica ob Dravi: Mojca Jančar (#SKUPAJ), Marjanca Karba (#SKUPAJ), Mirko Urleb (SD), Ludvik Mezeg (NLVP), Gordana Kramberger (SDS), Viljem Žvegler (DeSUS), Martina Leskovar (LEVICA).

 

Krajevni odbor Smolnik: Bojan Mavrič Palir (ZA), Ljubica Kočnik Jug (#SKUPAJ), Liljana Jug (#SKUPAJ), Jožica Sušec (SD), Cvetko Ketiš (2x2), Helga Šauperl (NLVP), Tomaž Jurše (DeSUS).

 

Občinski svet Občine Ruše je imenoval v Svet zavoda CEZAM Bojano Maruško (2x2) in Mojco Jančar (#SKUPAJ).

 

K imenovanju pomočnika direktorja za vodenje CSD Maribor, enota Ruše se Občinski svet Občine Ruše ni opredelil.

 

Občinski svet Občine Ruše je soglašal, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici na območju Občine Ruše (pete spremembe in dopolnitve), sprejme po hitrem postopku ter  soglašal, da se Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v občini Ruše sprejme po hitrem postopku.

 

Gradivo za sejo je dostopno na povezavi https://ruse.si/za-obcane/politika/seje-obcinskega-sveta/