VOŽNJA Z MOTORNIMI VOZILI V NARAVNEM OKOLJU JE V SKLADU Z ZAKONOM O OHRANJANJU NARAVE PREPOVEDANA

Spoštovani,

že v samem začetku letošnje pomladi smo policisti Policijske postaje Ruše obravnavali nesrečo, ki se je zgodila zaradi vožnje z motornim kolesom v naravnem okolju in je voznik utrpel hude telesne poškodbe. Prav tako so takšne nesreče v letošnjem letu že obravnavale tudi druge policijske postaje na območju Policijske uprave Maribor. Vse več pa je ponovno obvestil občanov o kršitvah Zakona o ohranjanju narave, predvsem kršitev, ki se storijo z vožnjo z motornimi vozili v naravnem okolju (kot so vožnja z enduro oz. motokros motorji, štirikolesniki),  kar povzroča veliko škodo v naravi, ter s hrupom vznemirja tako ljudi kot živali.

Vožnja v naravnem okolju je urejena v Zakonu o ohranjanju narave (Uradni list RS št. 56/1999 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZON), v katerem je bila leta 2014 podrobneje urejena tudi prepoved vožnje in obenem dovoljene dejavnosti z uporabo motornih vozil v naravnem okolju. V 28.b členu ZON je predpisano, da je v naravnem okolju prepovedano voziti, ustaviti, parkirati ali organizirati vožnje z vozili na motorni ali drug lasten pogon vozila. Vozila na motorni ali drug lasten pogon vozila so opredeljena kot vsa motorna vozila, kolesa s pomožnim motorjem in druga prevozna sredstva, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, z močjo lastnega motorja ali z močjo drugega lastnega pogona vozila (v nadaljevanju: vozila na motorni pogon). Pod naravno okolje spada živa in neživa narava nekega območja, ki ga ni ustvaril človek, nanj pa vpliva, ga oblikuje in uporablja. To so vsa območja izven naselij, javnih in nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet ter drugih prometnih površin, ki so namenjene za vožnjo, ustavljanje in parkiranje v skladu s predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega prometa, gozdnih cest ipd. Kljub temu pa je dovoljena ustavitev ali parkiranje vozil na motorni pogon v pasu petih metrov izven vozišča, če je ustavljanje ali parkiranje v skladu s predpisi, ki urejajo cestni promet, in če temu ne nasprotuje lastnik zemljišča, ter na območju, ki je namenjeno za začasno parkiranje za namene javnih shodov in javnih prireditev, organiziranih v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja, pri čemer to območje šteje za prireditveni prostor.

Globa zaradi nespoštovanja omenjenih zapovedi je predpisana v 161. čl. ZON, ki predpisuje globo v višini 40 EUR za posameznika, nadzor nad izvajanjem zakona pa opravljajo poleg inšpektorjev, pristojnih za ohranjanje narave, tudi gozdarski, lovski, ribiški in kmetijski inšpektorji ter policisti.

Zakon v 153.a čl. ZON predvideva zaseg motornega vozila, če je bil kot voznik vozila na motorni pogon v naravnem okolju v zadnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan za zgoraj opisani prekršek vožnje v naravnem okolju.

 

 

Simon Premzl

komandir

policijski inšpektor I