Naravne znamenitosti in kulturna dediščina občine Ruše

Naravna dediščina

Območje občine zaznamujejo z gozdom porasla pobočja Pohorja, delno z gozdom porasel obdravski svet in prodna ravnica ob reki Dravi, kjer prevladuje njivsko travnat svet, členjen s skupinami dreves in živic. Jasno čitljive in hitro zaznavne prostorske značilnosti so pogojene z naravnimi morfološkimi enotami.

Temeljni biotski elementi kulturne krajine so: skladnost gozdnih in negozdnih površin, drevje in ostalo rastje v naseljih, sadovnjaki, posamezna markantna drevesa ter pestrost zemljiške strukture oz. sistemov poljske razdelitve. Prostor je strukturiran z obstoječo rabo, ki jo opredeljujejo naravne danosti.

Kmetijske površine na območju zaledja so na reliefno in klimatsko ugodnejših prisojnih pobočjih.

Severni, nižinski del občine je strukturiran z različnimi kulturami na poljih ter z izmenjavo travniškega in njivskega sveta. Posebni poudarek mu daje reka Drava z obvodno vegetacijo. Ta del se odpira proti vzhodu.

Najznačilnejša obeležja oz. objekti naravne dediščine v občini so:

 • reliefna pestrost;
 • gozdnatost pohorskega zaledja in izgled kulturne krajine;
 • gozdnata krajina hribovskega zaledja, t.i. Ruškega Pohorja, za katero so značilni avtohtoni jelovo bukovi gozdovi. Najbolj so prvotni gozdni sestoji ohranjeni v pragozdu oz. v gozdnem rezervatu Šumik, ki je kot edini pragozd na Pohorju ohranjen na strminah nad grapo Lobnice;
 • soteska Lobnice in slapa Mali ter Veliki Šumik. Slednji je s 24m naš največji slap na nekarbonatni podlagi in tudi najvišji slap v porečju Drave v Sloveniji;
 • Vernski slap;
 • mlake pod Žigartovim vrhom;
 • Falska pečina;
 • park pri Falski graščini;
 • park pri cerkvi v središču Ruš;
 • Stanijev parkovni nasad in drevored v Rušah;
 • drevored in črni oreh pod Glažuto na Smolniku;
 • rastišča tis v Logu;
 • posamezna znamenita drevesa kot so tise, lipe, smreke, bukve, kostanji (npr. Jurševa tisa v Logu, Podlesnikov kostanj in Črnkove jablane v Rušah...);
 • urejene zelene in parkovne površine v naseljih občine;
 • območje Naravnega parka Pohorje, ki je v fazi priprave strokovnih podlag za razglasitev. Območje Pohorja predstavlja namreč bogat naraven svet, ki združuje v sebi številna območja ali dele narave, ki predstavljajo posebno znanstveno, zgodovinsko ali estetsko vrednost.

Območja naravne dediščine, spoznane kot naravne znamenitosti so zavarovana z dvema aktoma, sprejetima v preteklosti: Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom (MUV št. 4/80, popravek MUV št. 9/93), s katerim je zaščiten pragozd Šumik in Odločbo o razglasitvi pragozda in gozda ob Lobnici na Pohorju za gozd s posebnim namenom (MUV št. 13/67).

Ostale naravne znamenitosti sicer niso zavarovane, imajo pa status planskega varovanja. Večina objektov naravne dediščine je namreč evidentirana v Strokovnih osnovah za razglasitev naravnih znamenitosti v občini Ruše, ki so jih pripravili na Zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor v decembru 1993. Sodijo med prostorske sestavine dolgoročnega plana občine in predstavljajo osnovo za pripravo odloka, s katerim bodo objekti naravne dediščine (gozdni rezervati, naravni spomeniki: hidrološki, geomorfološki, botanični, zoološki, dendrološki...) zaščiteni z varstvenimi režimi.


Kulturna dediščina

Skoraj vse kulturne znamenitosti na območju občine so evidentirane v Odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Občine Ruše, MUV št. 2/06, spremembe in dopolnitve objavljene v MUV št. 9/06 in 24/06.

Med najpomembnejšimi objekti kulturne dediščine, ki so zaščiteni z odlokom, so:


ARHEOLOŠKI SPOMENIKI:

 • gomilno grobišče iz rimske dobe v Bezeni;
 • območje Gradišče iz starejše železne dobe v Bistrici pri Rušah
 • žarno grobišče iz časa kulture žarnih grobišč v Rušah;
 • prazgodovinsko žarno grobišče iz časa kulture žarnih grobišč v Rušah;
 • sledi stavb v Rušah;
 • ostanki mitreja v Rušah,
 • antične gomile v Rušah,
 • rimski gomili v Rušah,
 • temelji rimske stavbe v Rušah.


UMETNOSTNO ARHITEKTONSKI SPOMENIKI:

 • Falski grad.


ZGRADBE MEŠČANSKE IN TRŠKE ARHITEKTURE:

 • vila na Drevoredni ulici,
 • rimokatoliško župnijstvo v Rušah,
 • hiša na Trgu vstaje 9,
 • hiša na Trgu vstaje 10.


SAKRALNI SPOMENIKI:

 • župna cerkev Sv. Marije v Rušah,
 • cerkev trpečega Kristusa na ruškem pokopališču,
 • podružna cerkev Sv. Marije na Smolniku.


JAVNI SPOMENIKI, ZNAMENJA IN VODNJAKI:

 • kapelica v Bezeni,
 • "čudežni studenec" na Lobnici,
 • znamenje na Lobnici,
 • znamenje nad hišo Fala Grad 31,
 • Glazerjeva grobnica v Rušah.


ETNOLOŠKI SPOMENIKI:

 • Smolnik št. 25 "Globokar",
 • Smolnik št. 24 "Harič",
 • Smolnik št. 25 "Cebe",
 • Smolnik št. 57 "Marolt",
 • Smolnik Glažuta,
 • Koča na Šumiku.


ZGODOVINSKI IN MEMORIALNI SPOMENIKI:

 • Spomenik z grobnico v Rušah,
 • Šarhova domačija,
 • turški zid na Smolniku,
 • spomenik padlim borcem XIV. divizije na Šumiku,
 • Knifičeva domačija, letno gledališče v Rušah),
 • letno gledališče.


DOMOVI ZNANIH SLOVENCEV:

 • rojstna hiša Janka Glazerja.


TEHNIŠKI SPOMENIKI:

 • železniška postaja Bistrica ob Dravi,
 • hidrocentrala Fala,
 • fundamentalni reper (obelisk) ob železniški progi na Smolniku,
 • železniški viadukt na Smolniku,
 • vodni stolp na območju Tovarne dušika.

Objekti kulturne dediščine, zaščiteni z navedenim odlokom, so evidentirani tudi kot prostorske sestavine dolgoročnega plana občine.